REGULAMIN III BIEGU CHARYTATYWNEGO WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE

Celem przedsięwzięcia jest propagowanie sportowej rywalizacji jako skutecznej metody rozwoju osobistego, a także integracja środowiska policyjnego. Bieg ma charakter charytatywny. Opłaty startowe wnoszone są bezpośrednio na konto Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

 

I. ORGANIZATOR

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

 

II. TERMIN

Indywidualny udział uczestników od 27 października do 7 listopada 2021 roku.

 

III. TRASA

 1. Trasa biegu ustalana jest samodzielnie przez każdego z uczestników.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania jednorazowo dystansu minimum 3 kilometry (biegiem, nordic walking, chód, rower) w dowolnym miejscu.
 3. Każdy uczestnik Biegu dokonuje indywidualnie pomiaru dystansu.

 

IV. UCZESTNICTWO

 1. W Biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu zgłoszenia ukończyły 18 rok życia.
 2. Limit miejsc: brak.
 3. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Impreza nie jest biegiem masowym. Uczestnik, zapisując się do Biegu oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na uczestnictwo w Biegu oraz nie posiada żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze materialnym.
 4. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania uiszczenia opłaty startowej poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu w terminie od 16 do 24 października 2021 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W treści e-maila należy podać imię i nazwisko, imię ojca uczestnika.
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie zdjęcia z numerem startowym lub print screena z aplikacji lub zegarka (dystans i data) w terminie od 27października do 8 listopada 2021 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 7. Spełnienie pkt. 5 i 6, warunkuje otrzymanie wirtualnego certyfikatu potwierdzającego udział w Biegu. Wirtualny certyfikat zostanie wysłany na e-mail wskazany w formularzu rejestrowym uczestnika.
 8. Mile widziane także pamiątkowe zdjęcia samych uczestników z trasy Biegu, które można przesyłać również w terminie od 27 października do 8 listopada 2021 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

V. PROGRAM WIRTUALNEGO BIEGU

 1. Od 16 do 24 października 2021 r. – Wirtualne zapisy do Biegu;
 2. Od 16 do 24 października 2021 r. – Termin uiszczenia opłaty startowej i przesłania potwierdzenia przelewu;
 3. 24 października 2021 r. godzina 23:59 – Zakończenie rejestracji i dokonywania opłat;
 4. Od 25 do 26 października 2021 r. – Elektroniczna wysyłka numerów startowych;
 5. Od 27 października do 7 listopada 2021 r. – Indywidualny udział uczestników;
 6. Od 27 października do 8 listopada 2021 r. – Termin na przesyłanie potwierdzenia aktywności z Biegu, a także pamiątkowych zdjęć uczestników z trasy Biegu. 
 7. Od 10 do 12 listopada 2021 r. – Wysyłka wirtualnych pamiątkowych certyfikatów uczestnictwa;
 8. 17 listopada 2021 r. – Podsumowanie wydarzenia na stronach i serwisach Organizatora.

 

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez stronę internetową: biegcharytatywny.wspol.edu.pl
 2. W formularzu zgłoszeniowym uczestnik zobowiązany jest do podania poprawnego adresu mailowego, na który przesłany będzie wirtualny numer startowy i wirtualny certyfikat za udział.
 3. Osobę liczy się jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz dokona opłaty startowej i prześle potwierdzenie przelewu.
 4. Uczestnik wnosi opłatę startową w kwocie 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) lub większej (cel charytatywny) w postaci darowizny na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom iSierotom po Poległych Policjantach na nr konta bankowego Fundacji.

Dane do przelewu:
Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
Nr konta: 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167
Tytułem: III Bieg WSPol – imię, nazwisko, imię ojca – darowizna

 1. Termin elektronicznego zgłaszania się uczestników upływa 24 października 2021 roku o godzinie 23:59.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej najpóźniej do 24 października 2021 Po tym terminie osoby które nie dokonały opłaty startowej i nie prześlą potwierdzenia przelewu zostaną usunięte z listy uczestników.
 3. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi i zmianie na innego uczestnika.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno.
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie sprawuje inspektor ochrony danych osobowych.
  Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Biegu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby biorącej udział w Biegu, októrej mowa w art. 6 ust. 1 lit a RODO. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczny do zapisania się i wzięcia udziału w Biegu. Zgłoszenie się do udziału w Biegu będzie traktowane przez organizatora jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzane będą imiona i nazwiska, imię ojca, dane o lokalizacji, adresy e-mail uczestników Biegu oraz nr. rachunku bankowego, adres zamieszkania właściciela rachunku z którego dokonano opłaty startowej.
 5. Dane osobowe uczestników, będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, do której dane należą.
 6. Dane osobowe uczestnika będą umieszczane na stronach i serwisach Organizatora (m.in. Facebook, Twitter, www.wspol.edu.pl) w związku z tym będą przekazywane podmiotom administrującym nimi zgodnie z przepisami prawa oraz na podstawie zawartych umów.
 7. Uczestnikom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją i rozstrzygnięciem Biegu przysługuje:
 • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody należy pisemnie zgłosić Organizatorowi na adres Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa lub elektronicznie na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/ .
 • przekazane, przez uczestników Biegu, dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Uczestnik zgłaszając uczestnictwo i rejestrując się na biegcharytatywny.wspol.edu.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Biegu oraz nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora i jego partnera utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie jego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania irozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzania do komputera, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatora w kontekście udziału w Biegu, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach radiowych i telewizyjnych.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób oraz innych zdarzeń, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu, spowodowane przez uczestników wydarzenia lub osoby postronne. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia przez uczestnika Biegu oświadczenia niezgodnego z prawdą.
 4. Organizator zapewnia uczestnikom Biegu:
 • wirtualny numer startowy;
 • wirtualny certyfikat.